شهرهای شمالی از خوش آب و هواترین مناطق کشور ایران می باشد. که در سال های اخیر خرید زمین در این شهرها بالاخص مازندران افزایش پیدا کرده است. در مازندران با توجه به رونق کشاورزی، دامداری و ماهیگیری گردشگران زیادی سالانه به آنجا راهی می شوند.
درچند سال اخیر به دلیل تاسیس بنادر و گمرکات، همچنین تبدیل بندرانزلی به منطقه آزاد تجاری،تصویب راه آهن شمال و احداث بزرگراه ها باعث شده که بسیاری از افراد به دنبال سفر به مازندران و مشتاق به خرید ملک درآنجا باشند. این استان دارای شهرستان های بسیاری بوده، که افراد با خرید زمین درمازندران دراین مناطق به نوعی سرمایه خود را اندوخته می کنند. 

خرید 214 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 6858
خرید 214 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین214 متر
مشخصه ملکمستقل
2.4 میلیارد تومان
خرید 1500 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6859
خرید 1500 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1500 متر
مشخصه ملکمستقل
16.5 میلیارد تومان
خرید 380 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6861
خرید 380 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین380 متر
مشخصه ملکمستقل
4.2 میلیارد تومان
خرید 270 متر زمین شهرکی، جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک:  6175
خرید 270 متر زمین شهرکی، جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین270 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.7 میلیارد تومان
خرید 1200 متر زمین جنگلی، شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک:  6174
خرید 1200 متر زمین جنگلی، شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1200 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید 1100 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک:   6173
خرید 1100 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1100 متر
مشخصه ملکشهرکی
11 میلیارد تومان
خرید زمین 640 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6171
خرید زمین 640 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین640 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.4 میلیارد تومان
خرید زمین 1200 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 6166
خرید زمین 1200 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1200 متر
مشخصه ملکشهرکی
16.5 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6161
خرید 400 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
4 میلیارد تومان
خرید 19000 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 5696
خرید 19000 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین19000 متر
مشخصه ملکمستقل
76 میلیارد تومان
خرید 280 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6158 
خرید 280 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
مشخصه ملکمستقل
2 میلیارد تومان
خرید 305 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6153  
خرید 305 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین305 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.9 میلیارد تومان
خرید 367 متر زمین شهرکی نوشهر
زمین
کد ملک: 6152
خرید 367 متر زمین شهرکی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین367 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.5 میلیارد تومان
خرید 312 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 6151
خرید 312 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین312 متر
مشخصه ملکمستقل
3.12 میلیارد تومان
خرید 12000 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 6150
خرید 12000 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین12000 متر
مشخصه ملکشهرکی
84 میلیارد تومان
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6146
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.1 میلیارد تومان
خرید 560 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6142
خرید 560 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین560 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.16 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6141
خرید 300 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
1.5 میلیارد تومان
خرید 1000 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6138
خرید 1000 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکمستقل
3 میلیارد تومان
خرید زمین 330 متری جنگلی  با سند تک برگ در نوشهر
زمین
کد ملک: 6137
خرید زمین 330 متری جنگلی  با سند تک برگ در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
مشخصه ملکمستقل
1.155 میلیارد تومان
فروش زمین 309 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6135
فروش زمین 309 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین309 متر
مشخصه ملکمستقل
2.626 میلیارد تومان
خرید 872 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 6134
خرید 872 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین872 متر
مشخصه ملکمستقل
7.412 میلیارد تومان
خرید 665 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6133
خرید 665 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین665 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.987 میلیارد تومان
خرید 430 متر زمین با جواز ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6131
خرید 430 متر زمین با جواز ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین430 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.225 میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی 850 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6129
فروش زمین مسکونی 850 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین850 متر
مشخصه ملکشهرکی
19.125 میلیارد تومان
خرید 420 متر زمین مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6125
خرید 420 متر زمین مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.15 میلیارد تومان
خرید 200 متر زمین مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6121
خرید 200 متر زمین مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکمستقل
2.4 میلیارد تومان
خرید 777 متر زمین تجاری در نوشهر
زمین
کد ملک: 6120
خرید 777 متر زمین تجاری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین777 متر
مشخصه ملکمستقل
33 میلیارد تومان
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6115
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
مشخصه ملکمستقل
1.26 میلیارد تومان
خرید زمین 260 متری داخل بافت در نوشهر
زمین
کد ملک: 6114
خرید زمین 260 متری داخل بافت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
مشخصه ملکشهرکی
1.95 میلیارد تومان
فروش زمین ساحلی 7000 متری سنددار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6113
فروش زمین ساحلی 7000 متری سنددار در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین7000 متر
مشخصه ملکمستقل
192.5 میلیارد تومان
خرید زمین در دو قواره کنار هم با بافت مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6112
خرید زمین در دو قواره کنار هم با بافت مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکمستقل
1.875 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 6111
خرید 320 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
1.925 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6099  
خرید 400 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
3 میلیارد تومان
تهاتر دارد
فروش 800 متر زمین ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6059  
فروش 800 متر زمین ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین800 متر
مشخصه ملکشهرکی
14 میلیارد تومان
خرید زمین 370 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 6096
خرید زمین 370 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین370 متر
مشخصه ملکمستقل
3.7 میلیارد تومان
خرید 230 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 6095
خرید 230 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
مشخصه ملکمستقل
2.3 میلیارد تومان
خرید زمین 5000 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 6094
خرید زمین 5000 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین5000 متر
مشخصه ملکمستقل
32.5 میلیارد تومان
فروش زمین در منطقه برند بندپی نوشهر
زمین
کد ملک: 6092
فروش زمین در منطقه برند بندپی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین622 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.5 میلیارد تومان
خرید زمین 327 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
زمین
کد ملک: 6088 
خرید زمین 327 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
موقعیتجنگلی
متراژ زمین327 متر
مشخصه ملکمستقل
4.1 میلیارد تومان
فروش زمین 530 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
زمین
کد ملک: 6087 
فروش زمین 530 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
موقعیتجنگلی
متراژ زمین530 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.25 میلیارد تومان
خرید زمین جنگلی 520 متری سند دار در نوشهر 
زمین
کد ملک: 6086  
خرید زمین جنگلی 520 متری سند دار در نوشهر 
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید زمین داخل شهرک در منطقه برند بند پی نوشهر
زمین
کد ملک: 6084
خرید زمین داخل شهرک در منطقه برند بند پی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.74 میلیارد تومان
خرید زمین با متراژ 3275 متر مربع در نوشهر
زمین
کد ملک: 6082
خرید زمین با متراژ 3275 متر مربع در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین ۳۲۷۵ متر
مشخصه ملکمستقل
60 میلیارد تومان
خرید زمین با متراژ 900 متر مربع در نوشهر
زمین
کد ملک: 6081
خرید زمین با متراژ 900 متر مربع در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین900 متر
مشخصه ملکمستقل
5 میلیارد تومان
خرید زمین 370 متری با بافت مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6078
خرید زمین 370 متری با بافت مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین370 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.145 میلیارد تومان
فروش زمین 250 متری داخل شهرک در نوشهر
زمین
کد ملک: 6077
فروش زمین 250 متری داخل شهرک در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.125 میلیارد تومان
خرید زمین 1000 متری داخل بافت در نوشهر
زمین
کد ملک: 6074
خرید زمین 1000 متری داخل بافت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
فروش زمین  جنگلی با بافت مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6072
فروش زمین جنگلی با بافت مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکمستقل
11.5 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید 250 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6071
خرید 250 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
1.625 میلیارد تومان
خرید زمین 300 متری سند دار در شمال
زمین
کد ملک: 6070
خرید زمین 300 متری سند دار در شمال
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.7 میلیارد تومان
فروش 250 متر زمین جنگلی سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6065
فروش 250 متر زمین جنگلی سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکمستقل
1.65 میلیارد تومان
خرید زمین 1200 سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6062
خرید زمین 1200 سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1200 متر
مشخصه ملکمستقل
10.8 میلیارد تومان
فروش زمین کلنگی 600 متری سند دار در چلک نوشهر
زمین
کد ملک: 6060
فروش زمین کلنگی 600 متری سند دار در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
مشخصه ملکمستقل
9 میلیارد تومان
خرید زمین 230 متری جنگلی سنددار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6059
خرید زمین 230 متری جنگلی سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.05 میلیارد تومان
فروش زمین 200 متری جنگلی شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6052
فروش زمین 200 متری جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.1 میلیارد تومان
خرید 200 متری زمین نقلی سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6051
خرید 200 متری زمین نقلی سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکمستقل
1.3 میلیارد تومان
خرید 258 متر زمین قابل ساخت در نوشهر
زمین
کد ملک: 6048
خرید 258 متر زمین قابل ساخت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین258 متر
مشخصه ملکمستقل
2.3 میلیارد تومان
خرید زمین 654 متری جنگلی سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6046
خرید زمین 654 متری جنگلی سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین654 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.15 میلیارد تومان
خرید زمین 667 متری با سند تک برگ در نوشهر
زمین
کد ملک: 6045
خرید زمین 667 متری با سند تک برگ در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین667 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.65 میلیارد تومان

خرید زمین سرمایه گذاری است که حتی اگر بر روی آن کاری انجام نشود با گذشت زمان ارزشمند می شود. از مهمترین شهرهای مازندران برای سرمایه گذاری و خرید زمین درشمال می توان موارد زیر را نام برد:آمل، بابلسر، چمستان، سرخرود، نوشهر. این ها بخشی از شهرهایی است که برای شما از هرلحاظ مناسب خواهد بود، چرا که دارای امکانات رفاهی بسیار خوبی بوده و هم برای زندگی و هم سفر مناسب خواهد بود.

موقعیت خرید زمین در مازندران

زمین های ساحلی در مازندران به طور کلی به زمین هایی اطلاق می شود که در خط ساحلی بوده و فاصله اندکی با دریا دارند، این زمین ها درمقایسه با زمین های جنگلی درشمال از محبوبیت بیشتری میان خریداران وسرمایه گذاران جهت ساخت ویلا برخوردار می باشد.از لحاظ قیمتی نیز ارزش زمین های ساحلی نسبت به زمین های جنگلی بسیار بیشتر می باشد، همانگونه که قیمت ویلا های ساحلی نسبت به ویلا های جنگلی بالاتر است.

زمین های جنگلی در مازندران زمین های هستند که بیشتر در مناطق کوهپایه ای و خارج از شهر قراردارند. خرید زمین جنگلی و ساخت ویلا در آن ها می تواند رویای کسانیکه آرزوی داشتن خانه ای در جنگل را دارند برایشان محقق کند.

چشم انداز آینده زمین در مازندران

با توجه به رشد اقتصادی منطقه و رونق گردشگری در مناطق شمالی بالاخص مازندران میتوان چشم اندازی موثر و پررونق را برای آن متصور شد. با توجه به افزایش سرسبزی و رونق ساخت و ساز در منطقه میتوان امید داشت که در چند سال آینده آبادی هر چه بیشتر روستاها و شهرهای کوچک محقق شود و کسب و کار فروشندگان با اشتیاق مردم به خرید زمین و ملک در مازندران افزایش یابد. با این حال این بخش به منطقه ای زیبا و پرجمعیت تر از زمان حال تبدیل می شود.

عوامل تعیین کننده قیمت زمین در مازندران

از جمله عوامل مهم تعیین کننده قیمت در شهرهای شمالی و مازندران میتوان گفت که عوامل طبیعی است. مواردی مانند جنگل و کوه و دشت و دریا و فضای سبز موجود وهوای پاک قیمت زمین را با توجه به آبادی منطقه متغیر می سازد. از جمله عوامل طبیعی مهم میتوان فاصله زمین تا جنگل را مورد بررسی قرار داد. ویلاهای جنگلی از ارزش بالایی برخوردارند. بدین ترتیب هر چه فاصله بیشتر می شود، از قیمت زمین کاسته می گردد و زمین ها و ویلاهای نزدیک به مناطق جنگلی دارای فضایی دلنشین و آرامبخش می باشند.

عامل مهم و اثرگذار بعدی فاصله تا کوه و دریاست. اگر فاصله زمین و ویلا تا دریا اندک باشد و با چند دقیقه پیاده روی بتوان خود را به دریا رساند، این منطقه جزو گرانترین مناطق محسوب می شود. میتوان گفت یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده قیمت زمین در مازندران و شهرهای شمالی آب و هواست که عاملی طبیعی در رابطه با قیمت زمین در منطقه محسوب می شود.

علاوه بر عوامل طبیعی که بر قیمت زمین در مازندران اثرگذار است میتوان عوامل انسانی را نیز مورد بررسی قرار داد. مانند: فاصله تا تهران، فاصله تا مراکز شهری بزرگ، خدمات بهداشت و درمانی و شهری مناسب، معروفیت شهر، چشم انداز رشد و توسعه منطقه، وضعیت ثبتی و سندی زمین. هر چه قسمتی از شهر پر رونق و اقتصادی تر و زمین آن غصبی و زراعی نباشد، مناسب ساخت و ساز بوده و قیمت زمین در آنجا بالاتر می رود.

قیمت مناسب زمین در مازندران

از لحاظ قیمتی زمین های جنگلی در مازندران از قیمت بسیار پایین تری نسبت به زمین های ساحلی برخوردارند. در نتیجه خریداران وسرمایه گذاران می توانند با هزینه اندک اقدام به خرید زمین جنگلی در شمال نموده و شروع به ساخت ویلای دلخواه خود درآن زمین کنند.

کارشناسان با رسم نمودارهای مختلف قیمت ویلاها را در مناطقی از مازندران مورد بررسی قرار میدهند. با بحث و بررسی نمودارها و تحلیل آنها میتوان قیمت مناسبی را با توجه به منطقه مورد نظر در مازندران مورد مقایسه قرار داد و بهترین مکان را برای خرید زمین و یا ویلا انتخاب نمود. 

مزایا سرمایه گذاری خرید زمین در مازندران

مزایای زیادی برای خرید زمین درشمال وجود دارد که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

به حجم بالای زمین هایی که هر مرحله ، با تصویب طرح های عمرانی مختلف برای خرید و فروش آماده می باشد، میتوان اشاره کرد.

در هر زمانی وبا هربودجه و برنامه ای میتوان در شمال کشور حتی تکه کوچک زمین را برای خود به ارمغان آورد.

بیشتر زمین های شمالی کشور، مانند مازندران درحال حاضر با امتیازات و سند مشخص و تعریف شده می باشد، که بدین ترتیب دردسرهای خرید ملک دراین بخش به کمترین مقدار خود رسیده است.

سخن آخر

در آخر با بررسی های انجام شده در رابطه با خرید زمین در مازندران میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که با توجه به افزایش رونق کشاورزی، دامداری، اقتصادی و... خرید زمین در این منطقه و شهرهای آباد تر میتواند به رونق آنها کمک و باعث معروفیت هر چه بیشتر مناطق کمتر شناخته شده شوند. در مناطقی که آب و هوای شهر به بهترین نحو ممکن می باشد، مسلما افزایش جمعیت درآن مکان ها بیشتر بوده و مناطق خوبی از نظر توریستی و گردشگری را به ارمغان می آورند. مازندران و جنگل های سرسبز آن از جمله مناطقی است که با در نظر گرفتن آب و هوا و شرایط منطقه ای مناسب مکانی دل انگیز برای خرید ملک و سرمایه گذاری درآن می باشد چه بسا با چشم انداز دقیق بتوان از سرمایه گذاری، سود بسیاری کسب و از آن بهره برد.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان