شمال کشور به دلیل داشتن آب و هوای خوب و مزارع سرسبز، یکی از مناطق توریستی و گردشگری محسوب می شود. هر ساله تعداد زیادی از گردشگران و توریست ها به شهرهای مختلفی در شمال کشور، مسافرت می کنند و از این طریق، پول و ارز بسیاری در اختیار افراد ساکن در آنجا قرار می گیرد. موقعیت اقتصادی و جغرافیایی بسیار خوب این منطقه، سبب شده است تا افراد بسیاری برای خرید زمین در شمال و مازندران اقدام کنند. خرید زمین اعم از مسکونی، تجاری و کشاورزی نوعی سرمایه گذاری برای خریداران آن به شمار می رود. زیرا تقاضای زیادی برای خرید و فروش زمین در شمال وجود دارد و میتوان از این طریق، به سود بالایی دست یافت.

خرید 214 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 6858
خرید 214 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین214 متر
مشخصه ملکمستقل
2.4 میلیارد تومان
خرید 1500 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 6859
خرید 1500 متر زمین جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1500 متر
مشخصه ملکمستقل
16.5 میلیارد تومان
خرید 380 متر زمین جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 6861
خرید 380 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین380 متر
مشخصه ملکمستقل
4.2 میلیارد تومان
خرید 270 متر زمین شهرکی، جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک:  6175
خرید 270 متر زمین شهرکی، جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین270 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.7 میلیارد تومان
خرید 1200 متر زمین جنگلی، شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک:  6174
خرید 1200 متر زمین جنگلی، شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1200 متر
مشخصه ملکشهرکی
12 میلیارد تومان
خرید 1100 متر زمین شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک:   6173
خرید 1100 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1100 متر
مشخصه ملکشهرکی
11 میلیارد تومان
خرید زمین 640 متری جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 6171
خرید زمین 640 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین640 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.4 میلیارد تومان
خرید زمین 1200 متری در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 6166
خرید زمین 1200 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1200 متر
مشخصه ملکشهرکی
16.5 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 6161
خرید 400 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
4 میلیارد تومان
خرید 19000 متر زمین در نوشهر
1 ماه پیش
زمین
کد ملک: 5696
خرید 19000 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین19000 متر
مشخصه ملکمستقل
76 میلیارد تومان
خرید 280 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6158 
خرید 280 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین280 متر
مشخصه ملکمستقل
2 میلیارد تومان
خرید 305 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6153  
خرید 305 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین305 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.9 میلیارد تومان
خرید 367 متر زمین شهرکی نوشهر
زمین
کد ملک: 6152
خرید 367 متر زمین شهرکی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین367 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.5 میلیارد تومان
خرید 312 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 6151
خرید 312 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین312 متر
مشخصه ملکمستقل
3.12 میلیارد تومان
خرید 12000 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 6150
خرید 12000 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین12000 متر
مشخصه ملکشهرکی
84 میلیارد تومان
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6146
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.1 میلیارد تومان
خرید 560 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6142
خرید 560 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین560 متر
مشخصه ملکشهرکی
6.16 میلیارد تومان
خرید 300 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6141
خرید 300 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکمستقل
1.5 میلیارد تومان
خرید 1000 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6138
خرید 1000 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکمستقل
3 میلیارد تومان
خرید زمین 330 متری جنگلی  با سند تک برگ در نوشهر
زمین
کد ملک: 6137
خرید زمین 330 متری جنگلی  با سند تک برگ در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین330 متر
مشخصه ملکمستقل
1.155 میلیارد تومان
فروش زمین 309 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6135
فروش زمین 309 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین309 متر
مشخصه ملکمستقل
2.626 میلیارد تومان
خرید 872 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 6134
خرید 872 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین872 متر
مشخصه ملکمستقل
7.412 میلیارد تومان
خرید 665 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6133
خرید 665 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین665 متر
مشخصه ملکشهرکی
4.987 میلیارد تومان
خرید 430 متر زمین با جواز ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6131
خرید 430 متر زمین با جواز ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین430 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.225 میلیارد تومان
فروش زمین مسکونی 850 متری جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6129
فروش زمین مسکونی 850 متری جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین850 متر
مشخصه ملکشهرکی
19.125 میلیارد تومان
خرید 420 متر زمین مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6125
خرید 420 متر زمین مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.15 میلیارد تومان
خرید 200 متر زمین مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6121
خرید 200 متر زمین مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکمستقل
2.4 میلیارد تومان
خرید 777 متر زمین تجاری در نوشهر
زمین
کد ملک: 6120
خرید 777 متر زمین تجاری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین777 متر
مشخصه ملکمستقل
33 میلیارد تومان
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6115
خرید 210 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین210 متر
مشخصه ملکمستقل
1.26 میلیارد تومان
خرید زمین 260 متری داخل بافت در نوشهر
زمین
کد ملک: 6114
خرید زمین 260 متری داخل بافت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
مشخصه ملکشهرکی
1.95 میلیارد تومان
فروش زمین ساحلی 7000 متری سنددار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6113
فروش زمین ساحلی 7000 متری سنددار در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین7000 متر
مشخصه ملکمستقل
192.5 میلیارد تومان
خرید زمین در دو قواره کنار هم با بافت مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6112
خرید زمین در دو قواره کنار هم با بافت مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکمستقل
1.875 میلیارد تومان
خرید 320 متر زمین در نوشهر
زمین
کد ملک: 6111
خرید 320 متر زمین در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین320 متر
مشخصه ملکمستقل
1.925 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین جنگلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6099  
خرید 400 متر زمین جنگلی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
مشخصه ملکشهرکی
3 میلیارد تومان
تهاتر دارد
فروش 800 متر زمین ساحلی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6059  
فروش 800 متر زمین ساحلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین800 متر
مشخصه ملکشهرکی
14 میلیارد تومان
خرید زمین 370 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 6096
خرید زمین 370 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین370 متر
مشخصه ملکمستقل
3.7 میلیارد تومان
خرید 230 متر زمین مستقل در نوشهر
زمین
کد ملک: 6095
خرید 230 متر زمین مستقل در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
مشخصه ملکمستقل
2.3 میلیارد تومان
خرید زمین 5000 متری در نوشهر
زمین
کد ملک: 6094
خرید زمین 5000 متری در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین5000 متر
مشخصه ملکمستقل
32.5 میلیارد تومان
فروش زمین در منطقه برند بندپی نوشهر
زمین
کد ملک: 6092
فروش زمین در منطقه برند بندپی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین622 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.5 میلیارد تومان
خرید زمین 327 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
زمین
کد ملک: 6088 
خرید زمین 327 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
موقعیتجنگلی
متراژ زمین327 متر
مشخصه ملکمستقل
4.1 میلیارد تومان
فروش زمین 530 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
زمین
کد ملک: 6087 
فروش زمین 530 متری جنگلی سند دار در نوشهر 
موقعیتجنگلی
متراژ زمین530 متر
مشخصه ملکشهرکی
7.25 میلیارد تومان
خرید زمین جنگلی 520 متری سند دار در نوشهر 
زمین
کد ملک: 6086  
خرید زمین جنگلی 520 متری سند دار در نوشهر 
موقعیتجنگلی
متراژ زمین520 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
خرید زمین داخل شهرک در منطقه برند بند پی نوشهر
زمین
کد ملک: 6084
خرید زمین داخل شهرک در منطقه برند بند پی نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین340 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.74 میلیارد تومان
خرید زمین با متراژ 3275 متر مربع در نوشهر
زمین
کد ملک: 6082
خرید زمین با متراژ 3275 متر مربع در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین ۳۲۷۵ متر
مشخصه ملکمستقل
60 میلیارد تومان
خرید زمین با متراژ 900 متر مربع در نوشهر
زمین
کد ملک: 6081
خرید زمین با متراژ 900 متر مربع در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین900 متر
مشخصه ملکمستقل
5 میلیارد تومان
خرید زمین 370 متری با بافت مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6078
خرید زمین 370 متری با بافت مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین370 متر
مشخصه ملکشهرکی
3.145 میلیارد تومان
فروش زمین 250 متری داخل شهرک در نوشهر
زمین
کد ملک: 6077
فروش زمین 250 متری داخل شهرک در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.125 میلیارد تومان
خرید زمین 1000 متری داخل بافت در نوشهر
زمین
کد ملک: 6074
خرید زمین 1000 متری داخل بافت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکشهرکی
6 میلیارد تومان
فروش زمین  جنگلی با بافت مسکونی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6072
فروش زمین جنگلی با بافت مسکونی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
مشخصه ملکمستقل
11.5 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید 250 متر زمین شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6071
خرید 250 متر زمین شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکشهرکی
1.625 میلیارد تومان
خرید زمین 300 متری سند دار در شمال
زمین
کد ملک: 6070
خرید زمین 300 متری سند دار در شمال
موقعیتجنگلی
متراژ زمین300 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.7 میلیارد تومان
فروش 250 متر زمین جنگلی سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6065
فروش 250 متر زمین جنگلی سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
مشخصه ملکمستقل
1.65 میلیارد تومان
خرید زمین 1200 سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6062
خرید زمین 1200 سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1200 متر
مشخصه ملکمستقل
10.8 میلیارد تومان
فروش زمین کلنگی 600 متری سند دار در چلک نوشهر
زمین
کد ملک: 6060
فروش زمین کلنگی 600 متری سند دار در چلک نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
مشخصه ملکمستقل
9 میلیارد تومان
خرید زمین 230 متری جنگلی سنددار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6059
خرید زمین 230 متری جنگلی سنددار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.05 میلیارد تومان
فروش زمین 200 متری جنگلی شهرکی در نوشهر
زمین
کد ملک: 6052
فروش زمین 200 متری جنگلی شهرکی در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکشهرکی
2.1 میلیارد تومان
خرید 200 متری زمین نقلی سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6051
خرید 200 متری زمین نقلی سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
مشخصه ملکمستقل
1.3 میلیارد تومان
خرید 258 متر زمین قابل ساخت در نوشهر
زمین
کد ملک: 6048
خرید 258 متر زمین قابل ساخت در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین258 متر
مشخصه ملکمستقل
2.3 میلیارد تومان
خرید زمین 654 متری جنگلی سند دار در نوشهر
زمین
کد ملک: 6046
خرید زمین 654 متری جنگلی سند دار در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین654 متر
مشخصه ملکشهرکی
9.15 میلیارد تومان
خرید زمین 667 متری با سند تک برگ در نوشهر
زمین
کد ملک: 6045
خرید زمین 667 متری با سند تک برگ در نوشهر
موقعیتجنگلی
متراژ زمین667 متر
مشخصه ملکشهرکی
5.65 میلیارد تومان

همانطور که اشاره نمودیم، خرید انواع زمین در شمال از لحاظ اقتصادی در جایگاه بالایی قرار دارد و میتواند با کاربری های مختلفی که دارد، به نفع افراد باشد. به طور مثال کسانی که میخواهند در حوزه کشاورزی اشتغال ایجاد نموده و سرمایه گذاری داشته باشند، زمین های کشاورزی شمال بهترین انتخاب برایشان می باشد. زیرا این منطقه از بارندگی خوب و آب و هوای مرطوبی برخوردار است که پتانسیل لازم برای کشت و پرورش گیاهان را دارد. اگر شما نیز قصد خرید زمین در شمال را دارید، توصیه می کنیم که تا پایان مقاله همراه ما باشید. ما به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت که به شما در خرید زمین کمک می کند.

سرمایه گذاری از طریق خرید زمین شمال


یکی از روش های اصولی سرمایه گذاری از گذشته، خرید زمین شمال است. در واقع بسیاری از افراد به دنبال استفاده از سرمایه های خود برای خرید زمین هستند تا با پیشرفت قیمت ها، سود قابل توجهی را کسب کنند. مزایای خرید زمین شمال، بیشمار می باشد و شما میتوانید با خریداری زمین هایی که دارای افزایش رویه تراکم هستند، سرمایه بالایی را به دست آورید. پس اگر قصد سرمایه گذاری از این روش را دارید، پیشنهاد میکنیم که به مواردی مانند متراژ زمین، شرایط و موقعیت مکانی آن توجه کنید.

انواع کاربری زمین در شمال


در شمال و مازندران کاربری زمین با انواع متعددی وجود دارد که از جمله آن میتوان به کاربری تجاری، مسکونی، کشاورزی و… اشاره نمود. منظور از کاربری زمین، نحوه استفاده از هر واحد زمین در سطح شهر یا روستا است. همچنین نوع فعالیت هایی که در قطعات مختلف زمین، صورت می گیرد. در ادامه مقاله، به توضیح چند نمونه از انواع کاربری های زمین در شمال می پردازیم.

زمین با کاربری مسکونی


کاربری مسکونی متعلق به زمین هایی می باشد که از پتانسیل سکونت برخوردار هستند و مناسب برای سکونت است. درواقع زمین با کاربری مسکونی، به زمینی گفته می شود که فعلا فاقد ساخت و ساز می باشد. ولی دارای مجوز ساخت واحد مسکونی از شهرداری است یا میتوان این مجوز را برای آن گرفت. قابل ذکر است که مجوز زمین های مسکونی شهری را باید از شهرداری و زمین های مسکونی واقع در روستا را از دهیاری دریافت کرد. همچنین سندهای زمین های مسکونی از ارزش بالایی برخوردار می باشند. زیرا امکان ساخت و ساز چند طبقه در این زمین ها وجود دارد که فروش چند برابری از مساحت زمین ایجاد می شود. بنابراین توصیه میکنیم که در خرید زمین شمال، زمین های با کاربری مسکونی را در اولویت خود قرار دهید.

زمین با کاربری کشاورزی


زمین با کاربری کشاورزی به دو گروه زمین زراعی و باغ، دسته بندی می شود:
زمین کاربری زراعی شمال: زمین زراعی معمولا در مناطقی که قبلا روستا بوده و الان تبدیل به شهر شده اند و همچنین در روستاها وجود دارند. در این نوع از کاربری زمین، محصولاتی کشت می شوند که زودبازده هستند. مانند برنج، سبزی و صیفی جات
زمین کاربری باغ شمال: در تقسیم بندی دیگر زمین کشاورزی، با زمین باغ مواجه می شویم. در این زمین، درختان میوه کشت و پرورش می یابند.

زمین با کاربری تجاری


انواع مغازه، رستوران، عمده فروشی و دفاتر خدماتی شامل کاربری زمین تجاری هستند. البته توجه کنید که تنها وجود یک دفتر خدماتی بیانگر تجاری بودن ملک نیست، بلکه بایستی زمین دارای مجوز تجاری باشد. پس اگر قصد خرید زمین با کاربری تجاری در شمال را دارید، به این نکته توجه کنید.

قیمت خرید زمین در شمال


برای اینکه بتوانید زمین در شمال را با قیمت مناسب تری خریداری نمایید، لازم است تا ابتدا صبر و حوصله کافی در این مورد داشته باشید. سپس تحقیقات و بررسی های لازم برای یافتن زمین با قیمت مناسب را انجام دهید. پس بایستی وقت و زمان کافی برای خرید زمین شمال اختصاص دهید. به طور مثال ممکن است صاحب زمینی به دلیل مشکل مالی که دارد، آن را با قیمت پایین تر از ارزشی که دارد به فروش برساند. همچنین ممکن است عوامل و فاکتورهای متعددی، تعیین کننده قیمت زمین در شمال باشد. رونق بازار مسکن و سرعت ساخت و ساز، از جمله مهمترین موارد موثر بر قیمت زمین به شمار می رود. پس مواقعی که در بازار مسکن رکود به وجود بیاید، قیمت خرید و فروش زمین نیز تغییری نمی کند. ولی با رونق یافتن بازار مسکن، قیمت زمین نیز افزایش پیدا خواهد نمود.

موقعیت مکانی خرید زمین در شمال


بهتر است برای خرید زمین در شمال، به مراکز شهر مراجعه کنید که همیشه دارای متقاضی است. به طور کلی یکی از روش های سرمایه گذاری درست در زمینه خرید زمین شمال، بررسی موقعیت مکانی آن می باشد. پس سعی کنید که سرمایه خود را صرف زمینی کنید که میتواند پیشرفت کند و سبب افزایش سرمایه تان شود. به طور مثال، قرار گرفتن زمین شمال در کنار خیابان که مسیر اصلی رفت و آمد افراد است یا دو نبش بودن آن و… سبب افزایش ارزش افزوده زمین می شود.

نتیجه گیری


خرید زمین در شمال برای سرمایه گذاری یکی از روش هایی است که اشخاص با استفاده از آن، میتوانند پیشرفت کنند. موقعیت جغرافیایی و اقتصادی شمال، تضمین کننده سودآوری و سرمایه افراد می باشد و با خرید زمین های این منطقه، آینده روشنی در انتظار مالکانشان خواهد بود. ولی بایستی نکات و موارد بسیاری را در این زمینه مورد توجه خود قرار دهید. ابتدا باید از کارشناسان و مشاوران معتبر کمک بگیرید. سپس به موقعیت و محل قرار گیری زمین توجه کنید. در این محتوا سعی نمودیم که اطلاعات مفیدی را در مورد خرید زمین در شمال به شما همراهان ارائه دهیم. چنانچه پرسشی در این زمینه داشته یا قصد خرید زمین در شمال کشور را دارید، میتوانید با همکاران ما ارتباط برقرار کنید.

 

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان