خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا450 متر
قیمت: 14 میلیارد تومان
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
2 ساعت پیش
فروش ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 10.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی و جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین1180 متر
متراژ بنا500 متر
قیمت: 30 میلیارد تومان
خرید 1000 متر زمین در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 1000 متر زمین در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین1000 متر
قیمت: 7 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا500 متر
قیمت: 18.3 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
3 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین650 متر
متراژ بنا670 متر
قیمت: 22 میلیارد تومان
خرید6000 متر زمین داخل بافت در نوشهر
1 ماه پیش
خرید6000 متر زمین داخل بافت در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین6000 متر
قیمت: 27 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار با 200 متر بنا در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا مستقل استخردار با 200 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین450 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین230 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 4.7 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین830 متر
متراژ بنا400 متر
قیمت: 40 میلیارد تومان
فروش ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
2 ماه پیش
فروش ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین250 متر
متراژ بنا250 متر
قیمت: 5.7 میلیارد تومان
خرید ویلا دوبلکس جنگلی مستقل در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا دوبلکس جنگلی مستقل در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین235 متر
متراژ بنا210 متر
قیمت: 5.2 میلیارد تومان
فروش 1600 متر ویلا باغ در نوشهر
1 ماه پیش
فروش 1600 متر ویلا باغ در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین1600 متر
قیمت: 14.4 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا100 متر
قیمت: 3.2 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین600 متر
متراژ بنا460 متر
قیمت: 17.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین310 متر
متراژ بنا380 متر
قیمت: 10 میلیارد تومان
خرید ویلا تریبلکس  شهرکی استخردار در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا تریبلکس شهرکی استخردار در نوشهر
متراژ زمین250 متر
قیمت: 2.75 میلیارد تومان
خرید باغ ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید باغ ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1276 متر
متراژ بنا170 متر
قیمت: 14 میلیارد تومان
تهاتر دارد
خرید ویلا نما مدرن جنگلی شهرکی در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا نما مدرن جنگلی شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا550 متر
قیمت: 30 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 400 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین400 متر
قیمت: 6.8 میلیارد تومان
فروش ویلا نما مدرن جنگلی استخردار در نوشهر
2 ماه پیش
فروش ویلا نما مدرن جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین255 متر
متراژ بنا210 متر
قیمت: 7.7 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما مدرن استخحردار در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی نما مدرن استخحردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین420 متر
متراژ بنا450 متر
قیمت: 14.2 میلیارد تومان
خرید 600 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 600 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین600 متر
قیمت: 10.8 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین430 متر
متراژ بنا250 متر
قیمت: 11 میلیارد تومان
خرید 1200 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 1200 متر زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین1200 متر
قیمت: 12 میلیارد تومان
خرید زمین داخل بافت در نوشهر
1 ماه پیش
خرید زمین داخل بافت در نوشهر
متراژ زمین313 متر
قیمت: 3.9 میلیارد تومان
فروش 250 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
4 هفته پیش
فروش 250 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین250 متر
قیمت: 2.5 میلیارد تومان
فروش 3 قطعه زمین شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش 3 قطعه زمین شهرکی در نوشهر
متراژ زمین800 متر
قیمت: 10 میلیارد تومان
خرید ویلا با 200 متر زمین در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا با 200 متر زمین در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین220 متر
متراژ بنا100 متر
قیمت: 2.8 میلیارد تومان
فروش 355 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
فروش 355 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
متراژ زمین355 متر
قیمت: 6.745 میلیارد تومان
خرید 1000 متر زمین به همراه یک بنای 220 متری کلنگی در نوشهر
2 ساعت پیش
خرید 1000 متر زمین به همراه یک بنای 220 متری کلنگی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
قیمت: 30 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
4 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتساحلی
متراژ زمین530 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 13.8 میلیارد تومان
خریدویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خریدویلا نمامدرن شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا350 متر
قیمت: 10.1 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین365 متر
متراژ بنا150 متر
قیمت: 4.2 میلیارد تومان
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید زمین مستقل جنگلی در نوشهر
متراژ زمین3300 متر
قیمت: 23.1 میلیارد تومان
خرید زمین شهرکی و جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید زمین شهرکی و جنگلی در نوشهر
متراژ زمین350 متر
قیمت: 4.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی و مبله در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی و مبله در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا181 متر
قیمت: 3.9 میلیارد تومان
خرید 400 متر زمین با 150 متر بنای کلنگی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 400 متر زمین با 150 متر بنای کلنگی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتساحلی
متراژ زمین550 متر
قیمت: 1.76 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی با 300 متر بنا در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا شهرکی با 300 متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین360 متر
متراژ بنا300 متر
قیمت: 10.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
2 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین273 متر
متراژ بنا100 متر
قیمت: 3 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا نمامدرن شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین1000 متر
متراژ بنا650 متر
قیمت: 30 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
3 هفته پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا260 متر
قیمت: 12.3 میلیارد تومان
فروش زمین مستقل در نوشهر
1 ماه پیش
فروش زمین مستقل در نوشهر
متراژ زمین300 متر
قیمت: 3.9 میلیارد تومان
خرید ویلا نما کلاسیک با 180متر بنا در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا نما کلاسیک با 180متر بنا در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا180 متر
قیمت: 4.3 میلیارد تومان
فروش ویلا نمامدرن شهرکی و استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا نمامدرن شهرکی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین470 متر
متراژ بنا670 متر
قیمت: 25 میلیارد تومان
خرید2000 متر زمین داخل بافت در نوشهر
1 ماه پیش
خرید2000 متر زمین داخل بافت در نوشهر
متراژ زمین2000 متر
قیمت: 28 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی استخردار در نوشهر
3 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین290 متر
متراژ بنا700 متر
قیمت: 13.3 میلیارد تومان
خرید 580 متر زمین جنگلی در نوشهر
2 روز پیش
خرید 580 متر زمین جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین580 متر
قیمت: 8.12 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی  در نوشهر
2 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین260 متر
متراژ بنا230 متر
قیمت: 6.7 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی در نوشهر
4 ماه پیش
خرید ویلا نما مدرن جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین400 متر
متراژ بنا550 متر
قیمت: 15.3 میلیارد تومان
خرید 298 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 298 متر زمین جنگلی مستقل در نوشهر
موقعیتساحلی
متراژ زمین298 متر
قیمت: 4.47 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی و شهرکی در نوشهر
3 ماه پیش
فروش ویلا جنگلی و شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین350 متر
متراژ بنا500 متر
قیمت: 13 میلیارد تومان
خرید 580 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
2 هفته پیش
خرید 580 متر زمین شهرکی جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین580 متر
قیمت: 7.83 میلیارد تومان
خرید 4850 متر زمین شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید 4850 متر زمین شهرکی در نوشهر
متراژ زمین4850 متر
قیمت: 67.9 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
1 ماه پیش
فروش ویلا شهرکی جنگلی و استخردار در نوشهر
مشخصه ملکشهرکی
موقعیتجنگلی
متراژ زمین500 متر
متراژ بنا330 متر
قیمت: 12.5 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
4 ماه پیش
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین200 متر
متراژ بنا200 متر
قیمت: 11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا نمامدرن مستقل شهرکی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا نمامدرن مستقل شهرکی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین383 متر
متراژ بنا346 متر
قیمت: 15 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
1 ماه پیش
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
مشخصه ملکمستقل
موقعیتجنگلی
متراژ زمین150 متر
متراژ بنا60 متر
قیمت: 2 میلیارد تومان

 

 

 

آقای ویلا ازهمه متقاضیان عزیز دعوت میکند تا از فایل های مختلف فروش و خرید ویلا در مازندران و شمال کشور دیدن فرمایند.

در این صفحه ویلاها و ویلا باغ های متنوعی در مازندران توسط تیم مجرب آقای ویلا ثبت شده است.

آقای ویلا برای شما مشتریان عزیز تمامی ویلا ها ساحلی و جنگلی در مازندران را با مشخصات و ویژگی های کامل هر ویلا در سایت ثبت کرده است تا به راحتی در دسترس شما قرار بگیرد.

خرید ویلا در مازندران

فروش ویلا لوکس در مازندران

خرید ویلا ساحلی در مازندران

خرید ویلا جنگلی در مازندران

خرید ویلا سنددار در مازندران

خرید ویلا باغ در مازندران

خرید ویلا ارزان در مازندران

خرید ویلا در مازندران شهرکی

خرید ویلا زیر قیمت در مازندران

 

دسترسی سریع

شهرها

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان