خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
285 متراژ
350 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
320 متراژ
300 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 7 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
200 متراژ
200 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل نما مدرن استخردار در نوشهر
500 متراژ
350 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 18 میلیارد تومان
فروش ویلا نما کلاسیک شهرکی در نوشهر
400 متراژ
400 زیر بنا
5 خواب
5 حمام
قیمت: 12.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
240 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 6 میلیارد تومان
فروش ویلا نما کلاسیک با 135 متر بنا در نوشهر
200 متراژ
135 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 4.1 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
300 متراژ
330 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 8.9 میلیارد تومان
خرید ویلا تریبلکس شهرکی استخردار در نوشهر
510 متراژ
600 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 35 میلیارد تومان
فروش ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
400 متراژ
550 زیر بنا
3 خواب
4 حمام
قیمت: 16 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
550 متراژ
650 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 20 میلیارد تومان
خرید ویلا نما کلاسیک با 180متر بنا در نوشهر
350 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
1 حمام
قیمت: 4.3 میلیارد تومان
خرید ویلا تریبلکس شهرکی در نوشهر
1080 متراژ
750 زیر بنا
5 خواب
6 حمام
قیمت: 45 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی با 160 متر بنا در نوشهر
260 متراژ
160 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 3.3 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی در نوشهر
950 متراژ
130 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 10.3 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی با 280 متر زمین در نوشهر
280 متراژ
210 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 5.7 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
250 متراژ
130 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3.2 میلیارد تومان
فروش ویلا استخردار با 350 متر بنا در نوشهر
350 متراژ
350 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 7.5 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی در نوشهر
300 متراژ
350 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 9.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار با 200 متر بنا در نوشهر
450 متراژ
200 زیر بنا
4 خواب
2 حمام
قیمت: 11.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما کلاسیک در نوشهر
500 متراژ
400 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 10.7 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار در نوشهر
410 متراژ
2550 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 6.7 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما مدرن استخردار در سیسنگان
700 متراژ
500 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 28 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی پلاک یک استخردار در نوشهر
2300 متراژ
1000 زیر بنا
7 خواب
6 حمام
قیمت: 120 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
400 متراژ
313 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 10.7 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی با 2340 متر بنا در نوشهر
340 متراژ
240 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 7.2 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن شهرکی در نوشهر
360 متراژ
450 زیر بنا
5 خواب
5 حمام
قیمت: 14 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با 270 متر بنا در نوشهر
330 متراژ
270 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی با 288 متر بنا در نوشهر
200 متراژ
288 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 7.7 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
530 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 13.5 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی جنگلی در نوشهر
500 متراژ
420 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 8.7 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی تریبلکس پلاک 1 با 2 استخر در نوشهر
1850 متراژ
850 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 120 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
230 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 4.7 میلیارد تومان
خرید ویلا نما مدرن جنگلی در نوشهر
400 متراژ
550 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 15.3 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
1000 متراژ
380 زیر بنا
4 خواب
2 حمام
قیمت: 14.3 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی با 240 متر بنا در سیسنگان
250 متراژ
240 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 5.7 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
320 متراژ
360 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 7.7 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
410 متراژ
300 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 7.7 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
400 متراژ
260 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 10.3 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
530 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 13.8 میلیارد تومان
فروش ویلا شهرکی با 283 متر بنا در نوشهر
300 متراژ
283 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 10.3 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی نما مدرن استخردار در سیسنگان
555 متراژ
400 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 13 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی دارای استخر در نوشهر
600 متراژ
600 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 25 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار با 600 متر بنا در نوشهر
600 متراژ
600 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 23 میلیارد تومان
خرید ویلا باغ استخردار در نوشهر
730 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 8.2 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل با 200 متر بنا در نوشهر
270 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 5.2 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
670 متراژ
540 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 23 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار با 1000 متر بنا در نوشهر
735 متراژ
1000 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 50 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار در نوشهر
550 متراژ
600 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 20 میلیارد تومان
فروش ویلا جنگلی استخردار در نوشهر
305 متراژ
370 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 7.5 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
1200 متراژ
600 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 32 میلیارد تومان
خرید ویلا جنگلی مستقل در نوشهر
430 متراژ
300 زیر بنا
4 خواب
5 حمام
قیمت: 11.8 میلیارد تومان
خرید ویلا شهرکی استخردار در نوشهر
600 متراژ
600 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 18 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل استخردار در نوشهر
535 متراژ
500 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 13 میلیارد تومان
خرید ویلا مستقل جنگلی با 130 متر بنا در نوشهر
380 متراژ
130 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 4.2 میلیارد تومان

 

در تماس باشید

  • شماره تماس 09121065850
  • ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • آدرس
    مازندران، کیلومتر 10 نوشهر به رویان